Image Image Image

Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia

Kód projektu ITMS2014+ : 313012P434

 

Cieľ projektu:

Realizácia priemyselného výskumu vrátane evaluácie – návrh a vytvorenie novej komplexnej SMART telemetrickej jednotky, vrátane integrácie do Smart City / Smart Grid a Internet of Things (IoT) platforiem.

Projekt sa zaoberá priemyselným výskumom v oblasti komplexných SMART systémov riadenia – konkrétne výskumom SMART telemetrickej jednotky, ktorá integruje najnovšie IoT platformy, obojsmernú PowerLine (PLC) a Radio Frequency (RF) komunikáciu (napr. pre riadenie osvetlenia (LED), sprístupnenie distribuovaných nabíjačiek pre e-mobilitu), a poskytnutie údajov z a do smart city a SMART GRID (energetických distribučných a prenosových sústav) nadradených platforiem. Esenciálnou súčasťou projektu je aj inovačná časť – inovácia produktu (praktické uplatnenie a uvedenie na trh).

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. návrh a analýza smart city / smart grid platformy s ohľadom na technické, technologické, prevádzkové a legislatívne parametre (výsledkom budú technické parametre a špecifikácie inovovaných produktov)

2. návrh a tvorba hardvérových súčastí smart telemetrickej jednotky (vrátane stavby prototypu v laboratórnych podmienkach)

3. návrh a tvorba programového (firmware, middleware, software) vybavenia pre smart telemetrickú jednotku / platformu

4. výskum, návrh integrácie IoT technológie do smart telemetrickej jednotky (vrátane prototypu so simulovanými rozhraniami)

5. vývoj a výstavba pilotného prototypu za účelom overenia v skutočných prevádzkových podmienkach

Projekt „Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2 zameraného rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

 

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie a podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prijímateľ projektu: T - Industry, s.r.o.

Miesto realizácie: Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj

Začiatok realizácie projektu: 07/2019

Koniec realizácie projektu: 06/2022

Výška poskytnutého NFP: 252 425,05 EUR


Image Image Image

Priemyselný výskum a vývoj pokročilých elektronických modulov pre "Priemysel 4.0" aplikácie

Kód projektu ITMS2014+ : 313012Q944

 

Cieľ projektu:

Realizácia priemyselného výskumu vrátane evaluácie – návrh a vytvorenie sady elektronických modulov pre aplikácie Priemyslu 4.0 vrátane integrácie do Internet of Things (IoT) platforiem.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

  1. návrh a analýza riešenia celej sady elektronických modulov pre Priemysel 4.0 s ohľadom na technické, technologické, prevádzkové a legislatívne parametre (výsledkom budú technické parametre a špecifikácie inovovaných produktov)
  1. návrh a tvorba hardvérových súčastí vrátane firmvéru indoor a outdoor tracking modul (vrátane stavby prototypu v laboratórnych podmienkach)
  1. návrh a tvorba hardvérových súčastí vrátane firmvéru IoT/IIoT pokročilého modulu pre zber a poskytovanie dát (vrátane stavby prototypu v laboratórnych podmienkach)
  1. výskum, návrh a naprogramovanie moderného pokročilého grafického interakčného rozhrania (HMI) (vrátane softvérového prototypu)
  1. vývoj a výstavba pilotného prototypu za účelom overenia v skutočných prevádzkových podmienkach

 

Projekt „Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2 zameraného rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

 

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie a podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prijímateľ projektu: T - Industry, s.r.o.

Miesto realizácie: Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj

Začiatok realizácie projektu: 11/2019 (plánovaný začiatok projektu)

Koniec realizácie projektu: 10/2022

Výška poskytnutého NFP: 204 277,99 EUR