Image Image Image

Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia

Kód projektu ITMS2014+ : 313012P434

 

Cieľ projektu:

Realizácia priemyselného výskumu vrátane evaluácie – návrh a vytvorenie novej komplexnej SMART telemetrickej jednotky, vrátane integrácie do Smart City / Smart Grid a Internet of Things (IoT) platforiem.

Projekt sa zaoberá priemyselným výskumom v oblasti komplexných SMART systémov riadenia – konkrétne výskumom SMART telemetrickej jednotky, ktorá integruje najnovšie IoT platformy, obojsmernú PowerLine (PLC) a Radio Frequency (RF) komunikáciu (napr. pre riadenie osvetlenia (LED), sprístupnenie distribuovaných nabíjačiek pre e-mobilitu), a poskytnutie údajov z a do smart city a SMART GRID (energetických distribučných a prenosových sústav) nadradených platforiem. Esenciálnou súčasťou projektu je aj inovačná časť – inovácia produktu (praktické uplatnenie a uvedenie na trh).

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. návrh a analýza smart city / smart grid platformy s ohľadom na technické, technologické, prevádzkové a legislatívne parametre (výsledkom budú technické parametre a špecifikácie inovovaných produktov)

2. návrh a tvorba hardvérových súčastí smart telemetrickej jednotky (vrátane stavby prototypu v laboratórnych podmienkach)

3. návrh a tvorba programového (firmware, middleware, software) vybavenia pre smart telemetrickú jednotku / platformu

4. výskum, návrh integrácie IoT technológie do smart telemetrickej jednotky (vrátane prototypu so simulovanými rozhraniami)

5. vývoj a výstavba pilotného prototypu za účelom overenia v skutočných prevádzkových podmienkach

Projekt „Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2 zameraného rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

 

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie a podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prijímateľ projektu: T - Industry, s.r.o.

Miesto realizácie: Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj

Začiatok realizácie projektu: 07/2019

Koniec realizácie projektu: 06/2022

Výška poskytnutého NFP: 252 425,05 EUR


Image Image Image

Priemyselný výskum a vývoj pokročilých elektronických modulov pre "Priemysel 4.0" aplikácie

Kód projektu ITMS2014+ : 313012Q944

 

Cieľ projektu:

Realizácia priemyselného výskumu vrátane evaluácie – návrh a vytvorenie sady elektronických modulov pre aplikácie Priemyslu 4.0 vrátane integrácie do Internet of Things (IoT) platforiem.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

  1. návrh a analýza riešenia celej sady elektronických modulov pre Priemysel 4.0 s ohľadom na technické, technologické, prevádzkové a legislatívne parametre (výsledkom budú technické parametre a špecifikácie inovovaných produktov)
  1. návrh a tvorba hardvérových súčastí vrátane firmvéru indoor a outdoor tracking modul (vrátane stavby prototypu v laboratórnych podmienkach)
  1. návrh a tvorba hardvérových súčastí vrátane firmvéru IoT/IIoT pokročilého modulu pre zber a poskytovanie dát (vrátane stavby prototypu v laboratórnych podmienkach)
  1. výskum, návrh a naprogramovanie moderného pokročilého grafického interakčného rozhrania (HMI) (vrátane softvérového prototypu)
  1. vývoj a výstavba pilotného prototypu za účelom overenia v skutočných prevádzkových podmienkach

 

Projekt „Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2 zameraného rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

 

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie a podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prijímateľ projektu: T - Industry, s.r.o.

Miesto realizácie: Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj

Začiatok realizácie projektu: 11/2019 (plánovaný začiatok projektu)

Koniec realizácie projektu: 10/2022

Výška poskytnutého NFP: 204 277,99 EUR


Image Image Image

Moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti podporou realizácie priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja zameraného na podstatnú inováciu existujúceho produktu žiadateľa.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Odstránenie slabých stránok a dosiahnutie výrazného zlepšenia existujúcich modulov v pôvodom produkte (systéme) univerzálneho zberu a spracovania informácii

2. Vytvorenie nového hardvérového modulu (súčasti) – OpenBOX ako embedded platformy pre moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát

3. Vytvorenie komplexného prototypu inovovaného produktu – „Moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát“ za účelom overovania a predvádzania

 

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, konkrétne z operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Prijímateľ projektu: T - Industry, s.r.o.

Miesto realizácie: Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj

Začiatok realizácie projektu: 01/2014

Koniec realizácie projektu: 12/2015

Výška poskyt. príspevku: 109 848,59 €

Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk / www.opkahr.sk

Fotodokumentácia:

Image
Image
Image
Image Image Image

Platforma diaľkových odpočtov spotrebovaných energií a médií

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu platformy diaľkových odpočtov (PDO) spoločnosti T-Industry, s.r.o. je priniesť na trh produkt, ktorý umožní jednoducho, bezpečne a presne diaľkovo odpočítavať stavy spotreby energií a médií. Nasadením platformy diaľkových odpočtov sa minimalizujú nedostatky súčasného stavu odpočtu spotreby energií.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

PDO bol navrhovaný s dôrazom na škálovateľnosť a variabilitu. Bude ho preto možné použiť v jednotlivých bytových domoch ako aj pre celé sídlisko. Systém PDO bude podporovať široké spektrum interfejsov od základných ako RS232 či RS485 a ethernet spolu s priemyselnými protokolmi (M-BUS) až po LonWorks PowerLine.

PDO nezabúda ani na staršie merače s impulzným výstupom, pre ktoré ponúka vlastný štandard PDBus a PDImp. V prípade, že merač nemá ani impulzný výstup, bude možné stav zadať do systému prostredíctvom modulu pre manuálne zadávanie.

Merania z jednotlivých bytov budú sústredené v oblastnom koncentrátore, čím odpadne nutnosť, niekedy aj opakovane, pristupovať do každého bytu. Koncentrátory je možné podľa požiadaviek prepájať medzi sebou. Dodávateľom energií PDO poskytne unifikovaný a integrovaný systém odpočtov a prinesie zníženie nákladov na personál, dopravu a prípadné reklamácie od zákazníkov.

Merania sa budú z koncentrátorov prenášať prostrednítvom zabezpečeného tunelu v Internete. K týmto dátam bude mať dodávateľ energií prístup jednoducho pomocou webovej služby. Dodávateľ energií môže navyše získané dáta sprístupniť odberateľom a poskytnúť im tak pridanú hodnotu vo forme on-line prehľadu o spotrebe energií, čím sa zabezpečí aj ekonomickejšie využívanie energií.

 

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, konkrétne z operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Prijímateľ projektu: T - Industry, s.r.o.

Miesto realizácie: Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj

Začiatok realizácie projektu: 07/2012

Koniec realizácie projektu: 06/2015

Výška poskyt. príspevku: 74 270,76 €

Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk / www.opkahr.sk

Fotodokumentácia:

Image
Image
Image