Spoločnosť T–Industry, s.r.o. so sídlom Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Do obchodného registra Okresného súdu Trenčín bola zapísaná dňa 20.1.2003, Oddiel: Sro, vložka číslo: 18824/R.
Firma T-Industry, s.r.o. je firma s čisto slovenským a súkromným kapitálom. Jej základné imanie je tvorené peňažným vkladom vo výške 100 000,00 EUR.

Od svojho vzniku sa aktívne zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied. K základným doménam patria systémy na meranie, zber, prenos a vyhodnocovanie informácii. K ďalším činnostiam je možné priradiť výskum a vývoj v oblasti priemyselnej automatizácie, informačných a komunikačných technológii, tvorba a implementácia softwaru v širokom rozsahu.

Firma pôsobí v oblasti tvorby špeciálneho monitorovacieho či riadiaceho programového vybavenia, konštrukcie a implementácie LonWorks sietí, výstavby infraštruktúry pre inteligentné budovy, vývoja a výroby elektronických zariadení a iných špecifických zariadení s riadením na báze mikroprocesorov alebo programovacích hradlových polí.

Spoločnosť T-Industry, s.r.o. prevádzkuje svoju činnosť v sídle a taktiež v kanceláriách na Račianskej ulici 109/B v Bratislave.
T-Industry, s.r.o. dlhodobo spolupracuje aj s organizáciami štátneho sektora napr. s organizáciami v pôsobnosti Ministerstva obrany SR, kde v minulosti realizovala viaceré výskumné a vývojové aktivity v oblasti riešení a produktov pre účely uvedeného ústredného orgánu štátnej správy. T-Industry, s.r.o. je taktiež držiteľom potvrdenia NBÚ o priemyselnej bezpečnosti.

Spoločnosť je aktívnym členom Slovenskej výskumno-vývojovej a inovačnej siete STRINet. T-Industry, s.r.o. má uzatvorené neformálne partnerstvo s Akadémiou ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika a taktiež spolupracovala a spolupracuje s viacerými ústavmi SAV v Bratislave (napr. Botanický ústav).

Primárnou víziou spoločnosti je stať sa pevnou súčasťou na trhu špeciálnych riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií, resp. v oblasti priemyselnej automatizácie. Z tohto dôvodu si vytýčila viaceré ciele, ku ktorým patrí najmä realizácia aplikovaného výskumu a vývoja vlastných aplikácií, úzka spolupráca s inštitúciami vzdelávania, vedy a techniky (univerzity, Slovenská akadémia vied a pod.) a budovanie pozitívneho imidžu (najmä prostredníctvom publikovania aktuálnych článkov, prezentáciami na konferenciách alebo účasťou na veľtrhoch – výstavách).